ไทย | English

บริการ

ลูกค้าบุคคล

 • Credit Balance: CB
  เป็นบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม และได้มีการวางหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ เป็นการเพิ่มอำนาจซื้อให้กับลูกค้า 
 • IPO Financing
  สินเชื่อเพื่อจองซื้อหุ้น IPO (ผ่านบัญชี Credit Balance ของ TSFC) 
 • Employee Stock Ownership Plan: ESOP
  สินเชื่อที่ให้กู้ยืมเงินแก่กลุ่มกรรมการและพนักงาน เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยหุ้นของบริษัทนั้นจะต้องถูกจำนำเป็นหลักประกันให้กับ TSFC 
 • Employee Investment Plan: EIP Financing
  สินเชื่อเพื่อการลงทุนในหุ้นของนายจ้างอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน โดยใช้หลักการ Dollar Cost Average (DCA) 

ลูกค้าสถาบัน

 • Money Market Loan
  เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการเงินในระยะสั้น ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ 
 • Loan to Broker for Margin Transaction: LBMT
  เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ของบริษัทหลักทรัพย์โดยตรง โดยใช้สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาเครดิตบาลานซ์มาเป็นหลักประกันการกู้ยืม 
 • Pledged Loan
  เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทหลักทรัพย์ โดยนำหลักทรัพย์ที่มีมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับ TSFC 
 • Securities Repurchase
  เป็นการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันอีกรูปแบบหนึ่ง โดยบริษัทหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ที่มีมาขายให้กับ TSFC โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามระยะเวลาและราคาซื้อคืนที่กำหนดไว้ 
 • Securities Borrowing and Lending: SBL
  TSFC จะทำหน้าที่ในลักษณะ Principal โดยทำการยืมหลักทรัพย์จากผู้ถือครองหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือครองหลักทรัพย์ประเภทสถาบัน ไปให้ยืมต่อแก่บริษัทหลักทรัพย์ 
 • Block Trade Financing
  เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์รูปแบบหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ 

รางวัลและความสำเร็จ